Jak volit a použít všech 21 hlasů

Jak vznikají kandidátky kandidujících subjektů?

Ve volbách do obecních zastupitelstev mohou kandidovat nejen registrované politické strany a hnutí, ale i sdružení nezávislých kandidátů. Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny neprovází vytváření kandidátky v malých městech a obcích krutý vnitrostranický boj, protože do komunální politiky se zpravidla nikdo moc nehrne. Organizátoři kandidátky musí vyvinout značné úsilí, aby získali souhlas potřebného počtu kandidátů, který odpovídá počtu členů zastupitelstva dané obce. Pořadí na kandidátce je pak obvykle výsledkem přátelské dohody, protože pouze menší část kandidátů v čele kandidátky daného kandidujícího subjektu je ochotna se komunální politice aktivně věnovat.

Proč tedy nekandidují pouze kandidáti, kteří chtějí být zastupiteli?

Pro kandidující subjekt není výhodné kandidovat s menším počtem kandidátů, než je počet členů zastupitelstva. Rozhodujícím kritériem úspěchu kandidujícího subjektu je totiž počet jím získaných hlasů (viz. dále).

Kolik máte volebních hlasů?

Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů voleného zastupitelstva. V našem městě má tedy volič 21 hlasů. Volič přiděluje své hlasy kandidujícím subjektům, nebo přímo jednotlivým kandidátům, některou z níže uvedených možností. Kandidující subjekt, který kandiduje s „neúplnou“ kandidátkou se proto předem připravuje o určitou část potenciálních hlasů. Od každého voliče může totiž získat maximálně tolik hlasů, kolik má kandidátů na své kandidátce. Pokud ale volič uplatní více hlasů, než je počet členů zastupitelstva, je celé jeho hlasování neplatné!

Jak můžete volit?

V komunálních volbách se nekroužkuje, ale své hlasy přidělujete kandidujícím subjektům, nebo konkrétním kandidátům, pomocí křížků. Volič má tyto možnosti využití svých 21 hlasů:

  • napsat křížek před názvem kandidujícího subjektu, což prakticky znamená, že volič dává každému kandidátu na kandidátce jeden svůj hlas;
  • označit křížkem jména kandidátů z kandidátek různých kandidujících subjektů (neoznačí-li 21 kandidátů, nevyčerpal všechny své hlasy);
  • kombinovat výše uvedené možnosti, tzn. označit křížkem kandidující subjekt, se kterým volič sympatizuje, a současně označit křížkem jména kandidátů z jiných kandidátek. V tomto případě dostane označený kandidující subjekt od daného voliče tolik hlasů, kolik činí rozdíl mezi jeho počtem hlasů (tj. 21) a součtem jím označených kandidátů jiných kandidujících subjektů.

Lze přidělit preferenční hlasy?

V případě komunálních voleb preferenční hlasy, tak, jak je známe z voleb parlamentních, neexistují! Volič tedy nemůže současně označit kandidující subjekt a některé kandidáty tohoto subjektu. Pokud tak učiní, není jeho hlasování neplatné, ale k hlasům konkrétních kandidátů se nepřihlíží, protože označením kandidujícího subjektu již volič rozdal všech svých 21 hlasů.