Volební program

Zastupitelé města Vrchlabí

Sdružení TOP 09 a nezávislých kandidátů Vrchlabí

Vrchlabí – dobré místo pro život

Základním cílem „Sdružení TOP 09 a nezávislých kandidátů“ je přispět ke zlepšení kvality života občanů i návštěvníků města Vrchlabí.

V nadcházejícím volebním období se chceme zabývat především následujícími tématy a problémy lokální politiky ve Vrchlabí a okolí.

1) Hospodaření města, výkonnost a efektivita městské správy

 • Optimalizace struktury a činností městského úřadu, snížení nákladů na jeho činnost.
 • Termínování úkolů uložených radou a zastupitelstvem města a kontrola jejich plnění. Při neplnění vyvozování důsledků vůči zodpovědným pracovníkům.
 • Maximální využití dotačních možností z fondů EU a dalších zdrojů.
 • Zajištění hlasovacího a záznamového zařízení pro jednání zastupitelstva a zveřejňování průběhu jednání na www stránkách městského úřadu.
 • V zájmu prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti občanů města nasměrování činností městské policie též do okrajových částí Vrchlabí (Harta, Liščí kopec, Hořejší Vrchlabí atp.).

2) Školství, sport a kultura

 • Podpora středního a učňovského školství především v technických oborech. Jednání s vrchlabskými podniky o možnostech podpory, získání grantů.
 • Podpora provozu lyžařských běžeckých tratí v okolí Vrchlabí.
 • Vyvážená podpora všech sportovních aktivit existujících ve Vrchlabí se zaměřením na děti a mládež.

3) Rozvoj podnikání

 • Úprava územního plánu města Vrchlabí tak, aby nebránil rozvoji průmyslu a obchodu v regionu s cílem přivedení nových investorů a vytvoření nových pracovních míst. Prověření vhodnosti regulativů pro bytovou výstavbu.
 • Rozvoj průmyslové zóny „Lánovská“, umožnění činnosti nově vzniklým firmám a živnostem a tím vytvoření nových pracovních míst.
 • Maximální podpora činnosti existujících firem, vytváření podmínek pro jejich rozvoj. Nezatěžování zbytečnými administrativními obstrukcemi.
 • Rovný přístup městské administrativy k novým projektům bez ohledu na osobu investora při jejich posuzování a schvalování.
 • Zajištění lepší propagace města pro rozvoj tuzemského i zahraničního turistického ruchu. Zlepšení městského informačního systému – lepší navigace návštěvníků ve městě Vrchlabí.

4) Zdravotnictví a sociální politika

 • Podpora činností pro zachování nemocnice ve Vrchlabí za podmínky poskytování kvalitní zdravotní péče.
 • Prodej stávajících městských bytů jejich nájemcům za akceptovatelné ceny, případně pokračování v nájemním vztahu za přijatelné nájemné.
 • Pokračování v regulaci počtu a umístění herních automatů.
 • Podpora mladých rodin vytvářením pracovních příležitostí, možností levného bydlení a dostatečným počtem míst v jeslích a školkách.
 • Podpora kulturního, společenského a sportovního vyžití seniorů v regionu Vrchlabí.

5) Dopravní infrastruktura a územní rozvoj

 • Podpora budování parkovacích kapacit v katastru města – centrum, Liščí kopec atd.
 • Dokončení rekonstrukce středu města.
 • Realizace projektu tzv. „Levobřežní komunikace“- dokončení komunikace v ulici Jihoslovanská, parkovací plochy u Labe atd.
 • Podpora vybudování aquacentra s celoročním využitím.
 • Dobudování kriticky chybějících chodníků (Harta, Berlín a další lokality).
 • Podpora individuální bytové výstavby – navrhneme změny ÚP, budeme prosazovat zvýšení podílu města na investicích do infrastruktury pro nové lokality.

6) Energetika a teplárenství

 • Zahájení jednání s firmou ČEZ s cílem snížení cen elektřiny a tepla pro občany.
 • Zjištění skutečného přínosu projektu „Smart region Vrchlabí“ pro občany města.

7) Životní prostředí

 • Propracování a průběžné zajišťování systému úklidu ulic a chodníků města především v zimním období. Zajištění nutných investic do techniky.
 • Dořešení systému sběru tříděného odpadu v katastru města a jeho následného zpracování. Vhodné finanční zvýhodnění občanů, kteří odpad třídí.

zastupitele_918x500

Současní zastupitelé města Vrchlabí kandidující za sdružení TOP 09 a nezávisvých kandidátů (zleva): MUDr. David Havel, Zdeněk Chalupa, Ing. Jan Doubek, CSc.